بروشور سه لت اتحادیه صادرکنندگان

بروشور و کاتالوگ در واقع راهنمای کالا و کالانامه محسوب می شود و حاوی فهرست کالاهای تولیدی توسط یک موسسه و کارخانه است و می تواند حاوی معرفی مشاغل و موسسه های خدماتی، اجتماعی و فرهنگی، شرح مختصات و ظرایف کالاها و یا خدمات مورد نظر نیز باشد.

طراحی کاتالوگ
  • نام مشتری :

    اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی

  • کشور :

    ایران

  • مدت زمان ارائه :

    3 روز