طراحی مجدد کاتالوگ مشهدسازه

این شرکت با بهره مندی از توانمندیهای مدیران ، کارشناسان و کارکنان صدیق خود و با اتکاء به تجارب گسترده ای که در طول سالها فعالیت مستمرهمراه با کسب رضایت مشتریان برایش حاصل گردیده ، جایگاه رفیعی در عرصه های ملی و فرا ملی یافته و از همین جهت اکنون: ” شرکت بین المللی ساختمانی مشهد سازه ” نامیده میشود . اینک در تداوم نیل به اهداف شرکت ، مشهد سازه پا به عرصه سرمایه گذاری و مشارکتهای مالی و فنی با شرکا و سرمایه گذاران داخلی و خارجی در کشورهای همجوار ، آسیای میانه ، حوزه خلیج فارس و دیگر کشورها گذارده است و در همین راستا تامین مالی پروژه هایی را که خود با شرکاء داخلی و خارجی دارد به انجام میرساند و زنجیره تامین کالا نیز برای پشتیبانی پروژه ها یکی دیگر از ظرفیتهای شکل گرفته در مجموعه مشهد سازه می باشد.

طراحی کاتالوگ
طراحی کاتالوگ